Informacje ogólne

Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

Opis Studiów:

Studia trwają dwa semestry. Pierwszy zjazd planowany jest na październik 2015 r. Ostatni zjazd odbędzie się w maju lub czerwcu 2016. W ramach Studiów przewidziane jest 190 godzin dydaktycznych w ramach 12 zjazdów odbywających się w soboty i niedziele w godzinach: soboty 9 -16, niedziele 9 -14.

Dokładne terminy zjazdów zostaną podane w październiku b.r. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość  niewielkich zmian w zakresie tematyki poszczególnych zjazdów.

Studia są podzielone na dwie części.
Część ogólna (90 godzin, październik- styczeń) składa się z trzech bloków tematycznych:
(i)     zagadnienia wstępne, teoria i psychologia konfliktu,
(ii)     komunikacja interpersonalna,
(iii)     negocjacje.

Druga część studiów (100 godzin, luty-czerwiec) jest poświęcona mediacji i zagadnieniom specjalistycznym. W ramach semestru letniego przeprowadzone zostaną zajęcia dotyczące m.in.: mediacji w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, rodzinnego, cywilnego, karnego, w postępowaniu z udziałem nieletnich, w sporach administracyjnych, międzynarodowych, komunikacji z klientem, roli prawników w mediacji i negocjacji jako pełnomocników stron, roli sędziów w mediacji, facylitacji.

Szczegółowa tematyka zajęć znajduje się w Programie Studiów Podyplomowych

 

Forma zajęć:

Większość zajęć prowadzona będzie w formie interaktywnego wykładu, ale szczególny nacisk położony jest na warsztatową formę zajęć. Uczestnicy biorą udział w licznych symulacjach negocjacji i mediacji, a także w innych ćwiczeniach mających na celu doskonalenie umiejętności w zakresie negocjacji, mediacji i komunikacji interpersonalnej. Tematyka symulacji będzie dostosowana do zainteresowań oraz specjalizacji uczestników.

Na zakończenie każdego semestru przeprowadzana jest dodatkowa symulacja (negocjacji – I semestr i mediacji- II semestr) w maksymalnie sześcio-osobowych grupach, która jest obserwowana przez udzielającego informacji zwrotnej trenera oraz nagrywana w celu możliwości późniejszej analizy przez uczestników.

 

Sylwetka kandydata:

Kandydaci na Studia muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych.


Warunki zaliczenia

Min. 80 % obecności w czasie wszystkich 12 zjazdów oraz zaliczenie egzaminu pisemnego na zakończenie każdego semestru.


Sylwetka absolwenta

Osoba mająca pogłębioną znajomość teoretycznej i praktycznej teorii i praktyki negocjacji, mediacji, innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, warsztatu pracy mediatora, sposobów efektywnego komunikowania się, roli prawa i prawników w negocjacji i mediacji.

 

Wiedza:

-        wiedza w zakresie podstaw teoretycznych i praktyki różnych metod rozwiązywania sporów

-        wiedza nt. reguł rządzących negocjacjami, mediacjami, facylitacjami

-        wiedza z zakresu psychologicznych aspektów sytuacji konfliktowych

-        znajomość mechanizmów rozwoju sytuacji konfliktowych i adekwatnych metod interwencji

-        wiedza z zakresu prawnych regulacji tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów (negocjacji, mediacji, facylitacji)

 

Umiejętności:

-        umiejętność analizy sytuacji konfliktowej: przyczyny, eskalacja, typologia

-        umiejętność wyboru konstruktywnej interwencji w celu rozwiązania konfliktu

-        umiejętność dostrzegania stereotypów

-        umiejętność identyfikowania nieetycznych metod manipulacyjnych

-        umiejętność korzystania z narzędzi komunikacji interpersonalnej

-        umiejętność przygotowania się i udziału w negocjacjach i mediacjach

-        umiejętność autoanalizy własnych działań i wyciągania konstruktywnych wniosków na przyszłość

-        umiejętność funkcjonowania w warunkach stresu oraz przy silnym pobudzeniu emocjonalnym

Postawy:

-        zmiana nastawienia do konfliktu – konflikt jako szansa a nie zagrożenie

-        otwartość na szukanie kreatywnych rozwiązań

-        lepsze rozumienie siebie i innych uczestników sytuacji konfliktowych – szacunek dla osób znajdujących się w takich sytuacjach

-        rozumienie znaczenia interesów oraz asertywność (postawa szacunku dla nich)

Dokumentem który otrzymują wszyscy Słuchacze Studiów, po pomyślnie zaliczonych egzaminach i udziale w min. 80 % zajęć, jest świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych, na którego odwrocie znajduje się lista przedmiotów przeprowadzonych w ciągu roku akademickiego oraz wyszczególnienie, ile godzin teoretycznych i praktycznych zostało przeznaczonych na każdy przedmiot – w sumie jest to 190 godzin.
Program Studiów wpisuje się chociażby, w wytyczne Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości dotyczące standardów szkolenia mediatorów : http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/standardyszkoleniamediatorow.pdf .

 

Wykładowcy

Niewątpliwym atutem Studium jest zebranie licznego grona specjalistów z zakresu rozwiązywania sporów i konfliktów (negocjacji, mediacji, facylitacji, arbitrażu, komunikacji interpersonalnej), którzy umiejętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem ze słuchaczami Studium.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Robert Rządca, dr hab. Monika Latos-Miłkowska, Mec. Piotr Nowaczyk, Mec. Sylwester Pieckowski, Mec. Maciej Bobrowicz, Mec. Łukasz Rozdeiczer, SSO Agnieszka Rękas, SSR Rafał Cebula, doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, doc. dr Elżbieta Łojko, doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza, doc. dr Anna Rosner, dr Michał Fajst, dr Ewa Gmurzyńska, dr Agata Gójska, dr Rafał Morek,  dr Paweł Waszkiewicz, dr Małgorzata Wawrzyniak, dr Aleksandra Winiarska, mgr Robert Boch, mgr Anna Cybulko, mgr Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, mgr Andrzej Szpor, mgr Maciej Tański, mgr Konrad Sobczyk.