Informacje ogólne

Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

Opis Studiów:

Studia trwają dwa semestry. Pierwszy zjazd odbywa się w październiku, a ostatni w maju lub czerwcu. W ramach Studiów przewidziane jest ok. 180 godzin dydaktycznych w ramach 12 zjazdów odbywających się w soboty i niedziele w godzinach: soboty 9 -16, niedziele 9 -14.

Dokładne terminy zjazdów zostaną podane w październiku. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość  niewielkich zmian w zakresie tematyki poszczególnych zjazdów.

Studia są podzielone na dwie części.
Część ogólna (październik- styczeń) składa się z trzech bloków tematycznych:
(i)     zagadnienia wstępne, teoria i psychologia konfliktu,
(ii)     komunikacja interpersonalna,
(iii)     negocjacje.

Druga część studiów (luty-czerwiec) jest poświęcona mediacji i zagadnieniom specjalistycznym. W ramach semestru letniego przeprowadzone zostaną zajęcia dotyczące m.in.: mediacji w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, rodzinnego, cywilnego, karnego, w postępowaniu z udziałem nieletnich, w sporach administracyjnych, międzynarodowych, komunikacji z klientem, roli prawników w mediacji i negocjacji jako pełnomocników stron, roli sędziów w mediacji, facylitacji.

Szczegółowa tematyka zajęć znajduje się w Programie Studiów Podyplomowych

 

Forma zajęć:

Większość zajęć prowadzona będzie w formie interaktywnego wykładu, ale szczególny nacisk położony jest na warsztatową formę zajęć. Uczestnicy biorą udział w licznych symulacjach negocjacji i mediacji, a także w innych ćwiczeniach mających na celu doskonalenie umiejętności w zakresie negocjacji, mediacji i komunikacji interpersonalnej. Tematyka symulacji będzie dostosowana do zainteresowań oraz specjalizacji uczestników.

Na zakończenie każdego semestru przeprowadzana jest dodatkowa symulacja (negocjacji – I semestr i mediacji- II semestr) w maksymalnie sześcio-osobowych grupach, która jest obserwowana przez udzielającego informacji zwrotnej trenera oraz nagrywana w celu możliwości późniejszej analizy przez uczestników.

 

Sylwetka kandydata:

Kandydaci na Studia muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych.


Warunki zaliczenia

Min. 80 % obecności w czasie wszystkich 12 zjazdów oraz zaliczenie egzaminu pisemnego na zakończenie każdego semestru.


Sylwetka absolwenta

Osoba mająca pogłębioną znajomość teoretycznej i praktycznej teorii i praktyki negocjacji, mediacji, innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, warsztatu pracy mediatora, sposobów efektywnego komunikowania się, roli prawa i prawników w negocjacji i mediacji.

 

Wiedza:

-        wiedza w zakresie podstaw teoretycznych i praktyki różnych metod rozwiązywania sporów

-        wiedza nt. reguł rządzących negocjacjami, mediacjami, facylitacjami

-        wiedza z zakresu psychologicznych aspektów sytuacji konfliktowych

-        znajomość mechanizmów rozwoju sytuacji konfliktowych i adekwatnych metod interwencji

-        wiedza z zakresu prawnych regulacji tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów (negocjacji, mediacji, facylitacji)

 

Umiejętności:

-        umiejętność analizy sytuacji konfliktowej: przyczyny, eskalacja, typologia

-        umiejętność wyboru konstruktywnej interwencji w celu rozwiązania konfliktu

-        umiejętność dostrzegania stereotypów

-        umiejętność identyfikowania nieetycznych metod manipulacyjnych

-        umiejętność korzystania z narzędzi komunikacji interpersonalnej

-        umiejętność przygotowania się i udziału w negocjacjach i mediacjach

-        umiejętność autoanalizy własnych działań i wyciągania konstruktywnych wniosków na przyszłość

-        umiejętność funkcjonowania w warunkach stresu oraz przy silnym pobudzeniu emocjonalnym

Postawy:

-        zmiana nastawienia do konfliktu – konflikt jako szansa a nie zagrożenie

-        otwartość na szukanie kreatywnych rozwiązań

-        lepsze rozumienie siebie i innych uczestników sytuacji konfliktowych – szacunek dla osób znajdujących się w takich sytuacjach

-        rozumienie znaczenia interesów oraz asertywność (postawa szacunku dla nich)

Dokumentem, który otrzymują wszyscy Słuchacze Studiów, po pomyślnie zaliczonych egzaminach i udziale w min. 80 % zajęć, jest świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych, na którego odwrocie znajduje się lista przedmiotów przeprowadzonych w ciągu roku akademickiego oraz wyszczególnienie, ile godzin teoretycznych i praktycznych zostało przeznaczonych na każdy przedmiot.
Program Studiów wpisuje się więc chociażby, w wytyczne Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości dotyczące standardów szkolenia mediatorów : http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/standardyszkoleniamediatorow.pdf

 

Wykładowcy

Niewątpliwym atutem Studium jest zebranie licznego grona specjalistów z zakresu rozwiązywania sporów i konfliktów (negocjacji, mediacji, facylitacji, arbitrażu, komunikacji interpersonalnej), którzy umiejętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem ze słuchaczami Studium.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Robert Rządca, dr hab. Monika Latos-Miłkowska, dr hab. Ewa Gmurzyńska, Mec. Piotr Nowaczyk, Mec. Sylwester Pieckowski, Mec. Maciej Bobrowicz, SSO Agnieszka Rękas, SSR Rafał Cebula, doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, doc. dr Elżbieta Łojko, doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza, doc. dr Anna Rosner, dr Michał Fajst, dr Agata Gójska, dr Rafał Morek,  dr Paweł Waszkiewicz, dr Małgorzata Wawrzyniak, dr Aleksandra Winiarska, mgr Robert Boch, mgr Anna Cybulko, mgr Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, mgr Andrzej Szpor, mgr Maciej Tański, mgr Konrad Sobczyk i in.