Informacje ogólne

Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

Determine how the Department of Pupil Living and its particular 16 divisions are changing the Husky Past experiences, operating the people reliable, growing our have an impact on, and empowering development best essay writing service Contrasting senior high school by which you’re in group several time everyday, a really fulfilling college or university undertaking means you can construct your individual arrange.

Opis Studiów:

Studia trwają dwa semestry. Pierwszy zjazd odbywa się w październiku, a ostatni w maju lub czerwcu. W ramach Studiów przewidziane jest ok. 170 godzin dydaktycznych w ramach 12 zjazdów odbywających się w soboty i niedziele w godzinach: soboty 9 -16, niedziele 9 -14.

Dokładne terminy zjazdów zostaną podane w październiku. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość  niewielkich zmian w zakresie tematyki poszczególnych zjazdów.

Studia są podzielone na dwie części.
Część ogólna (październik- styczeń) składa się z trzech bloków tematycznych:
(i)     zagadnienia wstępne, teoria i psychologia konfliktu,
(ii)     komunikacja interpersonalna,
(iii)     negocjacje.

Druga część studiów (luty-czerwiec) jest poświęcona mediacji i zagadnieniom specjalistycznym. W ramach semestru letniego przeprowadzone zostaną zajęcia dotyczące m.in.: mediacji w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, rodzinnego, cywilnego, karnego, w postępowaniu z udziałem nieletnich, w sporach administracyjnych, międzynarodowych, komunikacji z klientem, roli prawników w mediacji i negocjacji jako pełnomocników stron, roli sędziów w mediacji, facylitacji.

Szczegółowa tematyka zajęć znajduje się w Programie Studiów Podyplomowych

 

Forma zajęć:

Większość zajęć prowadzona jest w formie interaktywnego wykładu, ale szczególny nacisk położony jest na warsztatową formę zajęć. W ramach zajęć uczestnicy biorą udział w licznych symulacjach negocjacji i mediacji, a także w innych ćwiczeniach mających na celu doskonalenie umiejętności w zakresie negocjacji, mediacji i komunikacji interpersonalnej. Tematyka symulacji będzie dostosowana do zainteresowań oraz specjalizacji uczestników.

Na zakończenie każdego semestru przeprowadzana jest dodatkowa symulacja (4 godz. negocjacji – I semestr i 4 godz. mediacji- II semestr) w maksymalnie sześcio-osobowych grupach, która jest obserwowana przez udzielającego informacji zwrotnej trenera.

 

Sylwetka kandydata:

Kandydaci na Studia muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych.


Warunki zaliczenia

Min. 80 % obecności w czasie wszystkich 12 zjazdów oraz zaliczenie egzaminu pisemnego na zakończenie każdego semestru.


Sylwetka absolwenta

Osoba mająca pogłębioną znajomość teoretycznej i praktycznej teorii i praktyki negocjacji, mediacji, innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, warsztatu pracy mediatora, sposobów efektywnego komunikowania się, roli prawa i prawników w negocjacji i mediacji.

 

Wiedza:

-        wiedza w zakresie podstaw teoretycznych i praktyki różnych metod rozwiązywania sporów

-        wiedza nt. reguł rządzących negocjacjami, mediacjami, facylitacjami

-        wiedza z zakresu psychologicznych aspektów sytuacji konfliktowych

-        znajomość mechanizmów rozwoju sytuacji konfliktowych i adekwatnych metod interwencji

-        wiedza z zakresu prawnych regulacji tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów (negocjacji, mediacji, facylitacji)

 

Umiejętności:

-        umiejętność analizy sytuacji konfliktowej: przyczyny, eskalacja, typologia

-        umiejętność wyboru konstruktywnej interwencji w celu rozwiązania konfliktu

-        umiejętność dostrzegania stereotypów

-        umiejętność identyfikowania nieetycznych metod manipulacyjnych

-        umiejętność korzystania z narzędzi komunikacji interpersonalnej

-        umiejętność przygotowania się i udziału w negocjacjach i mediacjach

-        umiejętność autoanalizy własnych działań i wyciągania konstruktywnych wniosków na przyszłość

-        umiejętność funkcjonowania w warunkach stresu oraz przy silnym pobudzeniu emocjonalnym

Postawy:

-        zmiana nastawienia do konfliktu – konflikt jako szansa a nie zagrożenie

-        otwartość na szukanie kreatywnych rozwiązań

-        lepsze rozumienie siebie i innych uczestników sytuacji konfliktowych – szacunek dla osób znajdujących się w takich sytuacjach

-        rozumienie znaczenia interesów oraz asertywność (postawa szacunku dla nich)

Dokumentem, który otrzymują wszyscy Słuchacze Studiów, po pomyślnie zaliczonych egzaminach i udziale w min. 80 % zajęć, jest świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych, na którego odwrocie znajduje się lista przedmiotów przeprowadzonych w ciągu roku akademickiego oraz wyszczególnienie, ile godzin teoretycznych i praktycznych zostało przeznaczonych na każdy przedmiot.
Program Studiów wpisuje się więc chociażby, w wytyczne Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości dotyczące standardów szkolenia mediatorów : http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/standardyszkoleniamediatorow.pdf

 

Wykładowcy

Niewątpliwym atutem Studiów jest zebranie licznego grona specjalistów z zakresu rozwiązywania sporów, specjalistów w zakresie negocjacji, mediacji, facylitacji, arbitrażu, teorii konfliktu i komunikacji interpersonalnej, którzy umiejętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem ze słuchaczami Studiów.

Wśród wykładowców są: dr hab. Monika Latos-Miłkowska, dr hab. Ewa Gmurzyńska, Mec. Sylwester Pieckowski, Mec. Maciej Bobrowicz, SSO Agnieszka Rękas, SSR Rafał Cebula, doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, doc. dr Elżbieta Łojko, doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza, doc. dr Anna Rosner, dr Michał Fajst, dr Agata Gójska, dr Rafał Morek,  dr Małgorzata Wawrzyniak, dr Aleksandra Winiarska, mgr Robert Boch, mgr Anna Cybulko, mgr Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, mgr Andrzej Szpor, mgr Maciej Tański, mgr Konrad Sobczyk, mgr Kinga Markert, mgr Monika Stachura i in.